• راه اندازی و مدیریت کسب و کار با سرمایه موجود همراه با  Business Plan
 • فروش محصولات یا خدمات بصورت پیمانی در داخل و خارج از کشور
 • تشکیل تیم مذاکره کننده جهت جذب سرمایه گذار و یا معاملات متقاضی (متشکل از اساتید مجرب مذاکره)
 • راه اندازی واحد بازاریابی و فروش همراه با  Marketing Plan
 • اعطا و اخذ نمایندگی و مدیریت نمایندگان و شعبات در جهت افزایش بهره وری
 • ارائه ی راهکار و مدیریت استراتژیک جهت جلوگیری از ورشکستگی و بازگشت به حالت نرمال
 • گزینش و آموزش حرفه ای نیروی انسانی فروش و سایر بخشها
 • پیاده سازی سیستم آماده بکار فروش و مدیریت آن
 • مدیریت برند و افزایش برد فروش
 • مدیریت مشتری مداری CRM
 • ارائه برنامه جامع تبلیغات موثر و مدیریت و اجرای آن
 • و …